هزینه های داوری و چاپ مقالات

ردیف

خدمات

هزینه (ریال)

1

ارسال به داوری مقالات

1000000

2

چاپ مقالات

1000000

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 1، بهار 1399