هزینه های داوری و چاپ مقالات

ردیف

خدمات

هزینه (ریال)

1

ارسال به داوری مقالات

1000000

2

چاپ مقالات

1000000

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 4، زمستان 1398