نویسنده = سعید جعفری مهر آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تیر FGM در اثر ضربه با سرعت کم به روش FEM با آباکوس

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-76

مهدی قهیه ئی؛ سید علیرضا مهاجرانی؛ سعید جعفری مهر آبادی؛ بهناز قهیه ئی