نویسنده = یوسف حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق- آبی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 39-43

یوسف حسن زاده؛ سعید عباسی