نویسنده = پیمان شادمان
تعداد مقالات: 2
1. تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از شبکه عصبی فازی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 65-77

پیمان شادمان؛ مهدی امری؛ محمد خراسانی


2. بررسی و تعیین قابلیت اطمینان عملکردی سد بتنی دو قوسی کارون 4

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-74

پیمان شادمان؛ مهدی امری