نویسنده = قربان محبوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار و پایداری ساختمان گنبد دوازده امام یزد در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 25-32

مصطفی عطارعباسی؛ سعید همت زاده دستگردی؛ قربان محبوبی