نویسنده = حامد غفارزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 47-60

طالب مرادی شقاقی؛ بهرام محمد پور؛ حامد غفارزاده؛ منصور کیوانی