نویسنده = حسن موسوی اصل میر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی معکوس تیرها و شبکه ها به لحاظ تامین شرایط مقاومت و تغییر شکل همزمان

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-75

نوبخت بختیاری؛ حسن موسوی اصل میر