نویسنده = ابوذر صالح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر صلبیت چشمه اتصال بر رفتار اتصال تیر با مقطع کاهش مقاومت خمشی یافته با جان لوله‌ای

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-53

ابوذر صالح؛ ابوذر صالح؛ امیر مهدی حیدری تفرشی