بررسی اثر الگوهای مختلف سخت کننده‌ها در رفتار دیوار برشی فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دیوارهای برشی فولادی در چند دهه اخیر به عنوان یک سیستم مقاوم جانبی مطرح و تحقیقات متعددی در مورد رفتار استاتیکی و دینامیکی این دیوارها انجام گرفته است. در این تحقیق به بررسی بهینه‌سازی دیوار برشی فولادی پرداخته شده است. منظور از بهینه‌سازی افزایش نسبت ظرفیت باربری جانبی دیوار به وزن آن می‌باشد. برای انجام تحقیق سه گروه دیوار برشی با نسبتهای طول به ارتفاع 5/3،4/4 و 3/5 در نظر گرفته شده‌اند. در هر گروه، یک دیوار بدون تقویت و 5 دیوار با تقویت در نظر گرفته شده است. آرایش تقویت در دیوارها با هم متفاوت می‌باشد. آنالیز غیرخطی استاتیکی بر روی کلیه مدل‌ها انجام و در نتیجه مشاهده گردید که مدل‌های بدون سخت‌کننده دارای نسبت بهینه باربری به وزن می‌باشند. سپس انواع مدل‌های با سخت‌کننده بررسی و از بین آنها مدل بهینه انتخاب گردیده است. در ادامه مدل بهینه با سخت‌کننده‌های با ابعاد مختلف و ضخامت‌های مختلف ورق فولادی مورد بررسی قرار گرفته و روند تغییرات نیرو و فولاد مصرفی در آنها مقایسه گردیده است. در کلیه تحلیل‌های این تحقیق، از نرم‌افزار ANSYS بهره‌گیری شده است

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Optimum Steel Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Arjang sadegi
  • reza bager maleki
چکیده [English]

During the last few decades, steel shear walls have been adopted as efficient lateral resisting systems for high rise structures and numerous researches have been conducted on their static and dynamic behavior. Steel shear walls have been utilized for retrofitting existing structures, as well as in design of new buildings in japan and USA. In this research, we have focused on the optimization of steel shear walls. Optimization in this research is to increase the proportion of lateral resistance to the weight of steel shear wall panels. For this purpose, three groups of steel shear walls (SSW) with length to height ratios of 5:3, 4:4 and 3:5 were selected. In each group, there was one un-stiffened panel and 5 stiffened walls. The patterns of stiffeners were different for 5 walls. All the SSWs were analyzed by pushover method using the ANSYS code. The analyses show that SSW without stiffener has the highest lateral resistance to weight ratio. Although adding stiffeners increase the lateral strength of the shear walls but decrease the lateral resistance to weight ratio. In this research optimum pattern of stiffeners is discussed and compared to other SSWs.