بررسی نشست سدهای خاکی با استفاده از تحلیل‌های عددی Geo- Slope (بررسی نشست سد مهاباد به عنوان مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اولین مسئله‌ای که در ساخت سدهای خاکی مدرن حیاتی می‌باشد کنترل و رفتارنگری صحیح این سازه‌های ژئوتکنیکی می‌باشد. از نتایج تجربی این کار تبیین ظوابطی است که بتواند ما را در انجام کارهای آینده کمک کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که روش آنالیز معکوس یک ابزار بسیار سودمند در دست مهندسین برای فهمیدن رفتار سد می‌باشد. با پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه روش‌های تحلیلی و نیز وجود داده‌های خوب و انجام آنالیزهای معکوس زیاد، الگوی رفتاری نشست قائم ضمن ساخت به صورت یک قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در خلال ساخت سدها در آمده است. در این مقاله رفتارنگری سد مخزنی مهاباد با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی مورد بررسی قرار گرفته است در انجام تحلیل عددی از بسته نرم‌افزاری Geo- Slope که یک نرم‌افزار تحلیلی بر اساس روش المان محدود می‌باشد استفاده شده است.به کمک بررسی داده‌ها و انجام آنالیز معکوس وضعیت سد خاکی مهاباد از نظر تغییر شکل‌ها و تراوش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آنجایی‌که بیش از 30 سال از عمر سد می‌گذرد، در همان ابتدای ساخت این سد نشست‌ها و جابجایی‌ها افقی غیر متعارفی در بدنه سد ملاحظه شده است. بطوریکه نشست پی تا زمان اتمام عملیات اجرایی (از سال 1344 تا 1348) 125 سانتی‌متر و در دوره بهره‌برداری (از سال 1349 تا سال 1376) 70 سانتی‌متر اندازه‌گیری شده است. از زمان ساخت تا سال 1376 حداکثر نشست و جابجایی افقی به ترتیب برابر 140 و 110 سانتی‌متر اندازه‌گیری گردیده است. پس از اجرای دیوار آببند و تکمیل عملیات تزریق در پی سد، میزان تراوش از پی نیز کاهش یافته و طبق محاسبات عددی در حد ناچیز (04/0 سانتی‌متر مکعب در دقیقه) و میزان تراوش در بدنه سد نیز 5/7 سانتی‌متر مکعب در دقیقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Settlement Analysis Of Embankment Dams with Numerical Analytics Geo_ Slope

نویسندگان [English]

  • kamal rahmani
  • Saber piroti
  • Arasto Armagani
چکیده [English]

The first thing that is vital in the modern embankment dams Construction, it is the correct and monitoring of the geotechniqual constructions. From the experimental results in this work is determination of rules that can help us in performing of the future works. Now, it is considered that inverted analysis method is a very useful tool for understanding the behavior of dam in the hand of engineeres. By investigation of data and using inverted deciding in construction of dams.
    In this paper monitoring of Mahabad dams With using acculate tools information and numerical analytic has considered. In performing of numerical analytic, it is used by Geo Slope Software package that is a analytic software base on finite element method.
By helping in convey of data and performing inverted analysis, condition of Mahabad embankment dams has analysed. While it is more than thirty years form the dams, in the beginning of the construction of this dam, has considered the unusul settlements and horizontal displacements. As foundation settlement up to ending of performing operation (from 1344 to 1348), has measured 125 cm and during exploitation (from 1349 to 1376), has measured 70 cm. From the time of construction, the maximum settlement and horizontal displacement are measured 140 cm and 110 cm respectively. After construction cutoff walls and finishing operation injection in foundation of dam, rate of seepage from foundation is decreased too and according to the numerical calculations in negligible extent is (0.04 centimeter cube in minute) and rate of seepage in body dam is (7.5 centimeter cube in minute).