مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، لغزش و پایدارسازی شیبها، روی شیبی در بزرگراه شمالی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به معیارها و مطالعات موجود در زمینه لغزش، لغزش شیب موردنظر، لغزش بزرگ مقیاس به شمار می‌رود و با توجه به اینکه منطقه مورد نظر جغرافیائی و پهنه‌بندی زمین لغزه، یک منطقه مستعد برای لغزش است، مطالعه لغزش این شیب ضروری می‌باشد (1). تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم‌افزار STABL انجام گرفته است، بدست آوردن شیب بحرانی برای لغزش در بین مناطق مختلف لغزش و تعیین پایدارساز موفق و بهینه، برای هر یک از مناطق مختلف مستعد، یک عامل مهم برای تعیین پایداری و پایدارسازی یک شیب می‌باشد که در شیب موردنظر این موارد با توجه به روش شعاعی به کار رفته است (1). چگونگی پایدارسازی مناطق مستعد برای لغزش و توجیه آنها از نظر پایداری و اقتصادی یکی از مهمترین مسائل برای شیبها می‌باشد که چه بسا به کارگیری یک پایدارسازی موضعی برای یک لغزش می‌تواند کل شیب را پایدار کند. شناخت انواع لغزش و تعیین پایدارسازی مناسب برای لغزش موردنظر مهمترین قسمت مطالعه لغزشها می‌باشد. همچنین تحلیل بعد از پایدار سازی نیز مهم خواهد بود که تا چه حدی روش پایدارسازی موردنظر موثر واقع شده است.

عنوان مقاله [English]

Study, Analysis and Stabilization of the Slope of km. Twenty of Northern Freeway of Tabriz

نویسندگان [English]

  • ramin vafai por
  • mikael yosefzadeh fard
چکیده [English]

     In the present paper, a landslide and its stabilization is studied on a slope of Tabriz Northern Freeway. This landslide is a large scale one, and as the study zone has a sliding potential so that its study is quite necessary. The analysis of landslide has been performed using STABL software. The way of obtaining the critical slope for land slide amongst different sections and determining a successful and optimum stability method for each section with sliding possibility, is very important. In the slope under study this has been done using radial sections’ method which shows that the slide does not occur in the direction of the largest slope when there are irregularities in ground. The study of methods of stabilization of sections with sliding potential and their economical studies is of particular importance. It is quite possible that a local stabilization for a land- slide, may stabilize the while sliding zong. Knowledge of ways of occurrence of different landslides and study of their proper stabilization methods for any particular land- slide is the base of landslide studies. Also the stabilization analysis will be important after performing the stabilization method to show that if the stabilization method is significant.