بررسی مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی در برابر زلزله به روش الگوی بهینه بادبندها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با افزایش تجارب حاصل از زمین لرزه‌های گذشته و بازنگری ضوابط آئین‌نامه‌های طراحی، امروزه پیش از پیش مبحث مقاوم‌سازی ساختمانهای موجود مورد توجه قرار گرفته است. پروژه حاضر به بررسی کاربرد سیستمهای لرزه بر بادبندی به عنوان یکی از موثرترین روشهای ارتقاء لرزه‌ای ساختمانهای فولادی کوتاه می‌پردازد.از جمله مسائل مهم در مطالعه کاربرد این سیستمها، تعیین آرایش مناسب و ارتباط متقابل بادبندها در قاب می‌باشد. در این مقاله مفهوم ابر بادبندها به عنوان نگرشی نو به طرحهای بادبندی ارائه و خواص آنها در کنار الگوهای متعارف بررسی شده است.این روش با قابلیت در نظر گرفتن هم زمان اثر پارامترهای معیار، برای تعیین اولویت‌های گزینه‌های بهسازی لرزه‌ای بسط یافته که نتایج آن کارایی ابر بادبندها در تقویت ساختمان مورد مطالعه با کمترین نیاز به تقویت شالوده آشکار می‌سازد.تعیین آرایش و طرح بهینه بادبندها برای ارتقاء سازه تحت بار جانبی، صورت گرفته است. بر مبنای این روش چندمین پارامتر از جمله: گریز طبقات، پرش پایه دینامیکی و نیروهای وارد بر پی، نخستین مقدار ویژه و کمترین وابستگی مدهای ارتعاشی، گسترش یافته و به کمک آنها اثر نامنظم بودن قاب، تغییر اتصالات آنها و تغییر نوع با آرایش بادبندها در طرح بهینه تقویت  لرزه‌ای مطالعه شده است. کارآیی بالا و برتری چشمگیر روش حاضر بر روش‌های موجود بهینه‌یابی الگوی پیوسته با مقایسه نتایج آنها در باز توزیع تنشها، قابلیت تغییر برای طراحی عملی و کاهش وزن بادبندها در کنار اهمیت کاربرد بادبندها در طرحهای بهینه ارتقاء آشکار گشته است.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Reinforcing Steel Components opposing Earthquake With the Help of Optimal Wind- Occlusions Design

نویسنده [English]

  • mojtaba abdolahian dekordi
چکیده [English]

According to the experiences gathered from pre- earthquakes & revising the rules of design bylaws the subject of reinforcing the present buildings is important nowadays. This project investigates the usage of quake system on wind- occlusion as one of the most efficient ways of shaking development in small, steel buildiongs.Including important matters in studying the usage of these systems is suitable arrangement determination & wind- occlusion, s mutual relation in frame. This essay reveals the concept of super wind- ocdusions as a contemporary outlook to wind- ocdusion designs & discusses their uses after standard models.This method With the capacity of contemporaneous including of the effect of standard parameters, for determining the primacy of the shaking betterment choices, that its results reveals the efficiency of super wind- occlusions in reinforcing the studing building with the least need to foundation reinforcement.Arrangement determiration & optimal design of wind- occlusions have been accomplished for the advancement of the under- pressure side- component. On the basis of this method, some parameters including, flat escape, slicing of the dynamic pillar & forces vertical to foundation, primary amount & the least dependence of vibrational tides, have been expanded & for their help, the frame’ s unstability effect, change of their joints & of the type with wind- occlusions arrangement in the optimal design of shaking reinforcement have been investigated. High efficiency & great superiority of the persent method on existing methods of optimizing the continuous model with comparing their conclusions in need of roles distribution, the changing capability for practical design & decreasing the wind- occlusions weight along with the importance of super wind- occlusions application have been described in optimal designs of advancement.