نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم‌افزار ILWIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انتقال و انباشت رسوب در سدهای مخزنی سبب کاهش حجم و عمر مفید مخازن ذخیره آب می‌گردد. با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آن و هزینه بالا و زمان بر بودن احداث مخازن، به خصوص کمبود ساختگاه مناسب جهت احداث مخازن جدید، اهمیت بررسی پدیده انباشت رسوب در مخازن، را جهت ارایه راهکاری مناسب، از لحاظ صرف وقت و هزینه در برآورد، پیش‌بینی رسوب مخزن و ارایه فرامین مدیریتی در کنترل مخازن را کاملا مشهود می‌سازد. از آنجا که در راههای ارایه شده جهت برآورد رسوب مخازن در زمان بهره‌برداری غالباً مستلزم انجام عملیاتهای صحرایی و صرف وقت و هزینه فراوان می‌باشد. لذا در این تحقیق سعی گردید با تلفیق مدل ریاضی Gstars2.1 و برنامه ILWIS، روش مناسبی در برآورد و پیش‌بینی رسوب و ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در مخازن، ارایه شود. جهت بررسی و تحلیل حساسیت، سد مخزنی میناب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن نشان می‌دهد که می‌توان با این روش به تخمین مناسب رسوب مخازن دست یافت.

عنوان مقاله [English]

Estimating the Sedimentation of Reservoirs by Using the GSTARS2,1 Mathematical Model and the ILWIS Software

نویسندگان [English]

  • Abbas Shakeri dariyan
  • Mohammad Najmayi
چکیده [English]

       The transfer and sedimentation in storage dams reduce the volume and damage the life of water reservoirs. Due to the importance of water, its storage, and the cost time of constructing reservoirs, especially the scarcity of construncting sites for them, a lot of attentions should be given to the sedimentation of dam reservoirs. It requires the estimate of thew sedimentation and its management. Since all suggested techniques to estimate the sedimentation need field operations, time. And hight costs, this paper aims to comine the GSTARS2,1 mathematical model and the ILWIS software to suggest a proper method to estimate the sedimentation, and also to establish a proper date bank in the reservoirs. Miynab dam has been used to study and analyize dare. The resulte Show that we can use this method to estimate the sedimentation of dam reservoirs.