بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی با آرماتورگذاری قطری تحت بار جانبی دوره‌ای به روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ساختمان­های دارای سیستم دیوار یا ترکیب دیوار- قاب دارای مقاومت موثری در برابر نیروی زلزله هستند و خرابی کمتری نسبت به ساختمان­هائی که مقاومت جانبی آنها تنها بر قابها استوار است، از خود نشان داده‌اند.
       چهار نمونۀ دیوار سازه­ای بتن مسلح (RC) با هدف مطالعۀ تأثیر آرماتورگذاری قطری و ترکیبی جان به روش المان محدود و توسط نرم افزار ABAQUS تحت بارگذاری دوره­ای قرار گرفته­اند. متغیرهای موردنظر در تحقیق شامل مقدار و وضعیت قرارگیری آرماتورها در جان بودند. دیواری که بصورت معمولی آرماتورگذاری شده و بدلیل شکست جان با یک افت ناگهانی در ظرفیت باربری، گسیخته شد. در حالی که دیوارهای مسلح شده با آرماتورهای قطری جان با یک مد نرمتر گسیخته شدند. نتایج تحقیق بوضوح نشان می­دهد که آرماتورگذاری قطری جان ظرفیت بار جانبی دیوار را افزایش می­دهد. ظرفیت اتلاف انرژی نمونه­های دارای آرماتورگذاری قطری بیشتر از مورد دارای آرماتورگذاری معمولی است.

عنوان مقاله [English]

Investigation On Diagonal reinforced Concrete Shear Walls Behavior Under Cyclic Lateral Load Using Finite Element Method

نویسنده [English]

  • Mirhasan moosavi
چکیده [English]

Buildings with wall or frame-wall systems are more effective against earthquake forces and sustain less damage than buildings which their lateral resistance is solely depends on frames.
Four reinforced concrete (RC) structural wall specimens were subjected to cyclic loading using finite elements method with ABAQUS software in order to study influence of diagonal web reinforcement. The research parameters included the amount and configuration of reinforcing bars in the web. The conventionally reinforced wall failed due to web crashing with an abrupt drop in load capacity, whereas the walls reinforced with diagonal web reinforcement failed in a more ductile mode. The results clearly indicates that the diagonal web reinforcement increase the lateral load capacity of wall. The energy dissipation capacity of the diagonal web reinforced is superior to the conventionally reinforced wall.