شبیه‌سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیر یک مدفن زباله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی از میان یک لایه خاک ریزدانه به طریقه انتشار مولکولی خاص، با استفاده از مدل‌های یک بعدی و دو بعدی آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. این مدل‌ها یک وضعیت ساده شده هیدروژئولوژیک در زیر مدفن زباله را که دارای یک لایه خاک ریزدانه منتهی به سنگ بستر است شبیه‌سازی نمودند. در آزمایش‌ها از محلول کلرورسدیم به عنوان ماده آلوده در بالای یک لایه خاک رس متراکم شده استفاده شد. در طول آزمایش‌ها از ماده آلوده در بالای خاک نمونه‌برداری شده و تغییرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایش‌ها نمونه‌های خاک به قطعاتی بریده شده و غلظت یون کلر در ارتفاع خاک (مدل یک بعدی) و مقطع عرضی خاک (مدل دو بعدی) تعیین گردید. سپس با استفاده از مدل‌های تئوریک ضمن تعیین ضریب انتشار مولکولی خاک، نتایج آزمایشگاهی با تئوری مقایسه شده و تطابق خوبی بین داده‌های آزمایشگاهی و پیش‌بینی تئوریک بدست آمد.

عنوان مقاله [English]

Laboratory Simulation of one and two dimensional contaminant transport by pure diffusion underneath a solid waste landfill

نویسنده [English]

  • kazem bedu
چکیده [English]

One and two dimensional contaminant transport by pure diffusion through single layer of fine grained soil was investigated using one and two dimensional laboratory models. These models simulates a simple hydrogeologic situation underneath a solid waste landfill comprising a fine grained soil overlying a bed rock. Sodium chloride solution was sued as a contaminant source above a compacted clayey soil. During the tests samples were taken from the source solution above the soil sample and the chloride concentration change with time was observed. At the end of the tests the soil sample was sliced and the concentration profile was abtained through the soil layer. Then using the theoretical models the observed data was compared with the theoretical predictions and the diffusion coefficient of chloride at the tested soils was obtained. A good agreement was obtained between the observed and predicted data.