مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گسل تبریز در شمال غرب ایران، از ساخت‌های زمین‌شناسی مهم کشور می‌باشد که در طول تاریخ زلزله‌های مخربی در اطراف آن به وقوع پیوسته است. هدف از این نوشتار، مطالعه فعالیت لرزه زمین ساختی گسل تبریز بوده است. روش کار، شامل ترسیم تعداد 23 مقطع عرضی عمود بر گسل فوق‌الذکر، در فاصلة تبریز تا بستان‌آباد برای به دست آوردن مقادیر درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان، پیچ و خم پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به عمق دره می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که گسل تبریز از نظر لرزه‌ای یک گسل فعال است.

عنوان مقاله [English]

The study of Tabriz fault seismotectonic

نویسنده [English]

  • hamid sadig
چکیده [English]

The Tabriz fault in northwest of Iran is the important geological structure in our country which historical earthquakes were recorded around it. The purpose of this paper is the study of Tabriz fault seismotectonic activity. The method of research is drawing 23 cross section vertical to Tabriz fault between Tabriz and Bostan-Abad distinguish mountain-front faceting, mountain-front sinuosity and the ratio of width of the froth of the valley to depth it. The result shows that Tabriz fault is an active fault.