بکارگیری نویز سفید 1 در تعیین خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    در بررسی خواص دینامیکی تیرهای لانه زنبوری لازم است که شدت تحریک مود دینامیکی این تیرها در ازای بارگذاری‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که در ازای بارگذاری خاص کلیه مودهای یک سازه تحریک نشده و واکنش سازه به خواص بارگذاری، بستگی کامل دارد. در مقاله حاضر با استفاده از روش المان‌های محدود (نرم‌افزار ANSYS) یک بار دینامیکی با خواص نویز سفید در یک باند فرکانسی مناسب روی تیرهای طره لانه زنبوری و پروفیل‌های معمولی اعمال و خصوصیات دینامیکی و مودهای مختلف تحریک شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که برای تحریک و شنامعمولی اعمال و خصوصیات دینامیکی و مودهای مختلف تحریک شده آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. ملاحظه می‌شود که برای تحریک و شناسایی خواص دینامیکی این تیرها نوع بارگذاری کاملاًً مهم می‌باشد. در تیر طره با بارهای گسترده یکنواخت با خواص نویز سفید صرفاً بعضی از مودهای ارتعاشی یعنی مودهای خمشی تحریک شده و اثر بعضی از مودهای دیگر از جمله مودهای پیچشی حذف می‌گ مهم می‌باشد. در تیر طره با بارهای گسترده یکنواخت با خواص نویز سفید صرفاً بعضی از مودهای ارتعاشی یعنی مودهای خمشی تحریک شده و اثر بعضی از مودهای دیگر از جمله مودهای پیچشی حذف می‌گردد. لذا برای تحریک کلیه مودها بایستی بارگذاری‌هایی با باند مناسب فرکانسی اعمال می‌شود ک بتواند کلیه مودهای ارتعاشی تیر تحریک نماید. همچنین قابل ذکر است که روش جاری مبین ضعیفتر بودن تیرهای لانه زنبوری در مقایسه با تیرهای معمولی در ازای بارهای ثقلی دینامیکی است، که این بارها مولد لنگرهای خمشی و تحریک مودهای خمشی می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Termining the Dynamic Properties of Castellated Beams Using the White-Noise

نویسنده [English]

  • mohammadali lotfollahi
چکیده [English]

       In investigation of dynamic specifications of castellated beams, it is necessary to be studied the excitation intensity of dynamic mode shapes for different loading conditions. It is evident that for a specific loading, not all modes of a structure are excited and the structural response depends on the applied loading specifications. In this paper using the finite element method (based on ANSYS software), a dynamic load with properties of white noise in a proper frequency range is applied on the both cantilever catellated and plain webbed beams. The dynamic specifications and different excited modes of them are taken into investigation. It could be seen that the loading conditions are very important in order to excite and define the dynamic specifications of these beams. In a uniformly loaded cantilever beam with the white-noise properties, merely some of the vibration modes, that is, the flexural modes are excited and the effects of some of the other modes such as torsional modes are eliminated. Therefore, in order to excite all of the vibration modes a loading with proper frequency band should be applied. Also it should be mentioned that the current method indicates that castellated beams are weak in comparison with plain webbed beams subjected to dynamic gravity loads which cause bending moments and excite the flexural modes.