بکارگیری المان‌های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال‌های بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در طراحی و ساخت دال‌های تخت و در نظر گرفتن بازشوها به دلایل عبور لوله‌های تاسیساتی، داکتهای تهویه و گرمایش‌های هواساز و داکتهای الکتریکی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در مورد اثر بازشوها در کاهش مقاومت و تأثیر آن در تغییر شکل دال‌ها و تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته است که این آزمایش‌ها به دلایل اقتصادی از محدودیت‌هائی برخوردار می‌باشد. در این تحقیق جهت تعمیم دادن اثر بازشو (شکل و فاصله بازشو از ستون) سوراخ‌هائی با ابعاد مختلف که در فاصله‌های متفاوتی از بر ستون قرار داده شده و به کمک نرم‌افزار ANSYS مورد آنالیز قرار گرفته است. همچنین این آنالیزها با نتایج آزمایشگاهی که توسط برخی محققین کار شده و مورد مقایسه قرار گرفته است، تا با بررسی این نتایج و در صورت تطابق نتایج آزمایشگاهی با آنالیزهای انجام گرفته بتوان به یک سری نتایج کلی دست یافت.

عنوان مقاله [English]

Using Finite Element Method in Investigation Influence of an Opening on Reinforced Concrete Slabs

نویسندگان [English]

  • mohammad lotfollahi
  • Hamidreza golgon

     In design and construction of reinforced concrete flat plate slabs, consideration of opening for passing and traversing of installation pipes, ventilation, heating, air condition and electrical ducts is often necessary and inevitable. It has been made much experimental researches regarding effects and influences of opening on strength reduction and its effect on slab deflection, but for economical reasons such experiments have been restricted.  In this research, in order to make prevalent the influence of openings (geometric figure and distance of opening from column) slabs having holes with various dimensions, which located in different distances from face of the column, have been analyzed by ANSYS software. Also, the results of these analyses have been compared with experimental results done by some other researchers, in order to review and deliberate these consequences and in case of conforming and adapting these results with fulfilled analyses, it can be achieved a set of considerable, general and comprehensive conclusions