مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر فرآورده‌های میکروسیلیس بر روی خواص بتن سخت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مسئول مجله

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده

امروزه بتن به عنوان یکی از پرمصرفترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. میکروسیلیس و فرآورده­های آن در حال حاضربه عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی بتن شناخته می شود. میکرو سیلیس عمدتاً برای بهبود خواص بتن سخت شده به کار می­رود. اگرچه تاکنون آزمایش‌های گوناگونی در مورد این موضوع انجام گرفته است ولی این مقاله در نظر دارد تاثیر دیگر فراورده­های سیلیس را بر روی خواص بتن سخت شده بررسی کند که شامل مقاومت فشاری، نفوذپذیری و ذوب-یخبندان بتن سخت شده می­باشد. در این راستا سه نسبت اختلاطی در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است: نسبت اول بدون مواد افزودنی و با عیار 350 کیلوگرم بر مترمکعب سیمان، نسبت اختلاط دوم با وجود ۱۰ درصد پودر میکروسیلیس و یک درصد فوق روان کننده و نسبت اختلاط سوم با 10 درصد میکروژل. براساس کار آزمایشگاهی انجام یافته در این پژوهش و باجمعبندینتایجخواصبتنسخت شده می­توان بیان کرد، استفاده از پودر و ژل میکروسیلیس مقدار مقاومت فشاری را به ترتیب 37.5 و 56 درصد افزایش داد. میزان نفوذ آب در مقایسه با نسبت اول، در نسبت دوم 50 درصد افزایش یافته و در نسبت سوم 25 درصد کاهش یافته است. نتایج نشان دهنده­ی مطلوب بودن تأثیرات دراز مدت ژل میکروسیلیس بر کیفیت بتن سخت شده از جمله دوام آن است. در حالیکه پودر میکروسیلیس، تاثیر نامطلوبی بر میزان نفوذپذیری و ذوب-یخبندان بتن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study of the Effects of Silica Fume Products on Properties of Hardened Concrete

نویسندگان [English]

  • Ahmad maleki 1
  • fardin esmaeili 2
چکیده [English]

Today, concrete is known as one of the most used building materials in the world. Silica fume and its products are now known as one of the best mineral additives in concrete. Silica fume is mainly used to improve the properties of hardened concrete so when using Silica fume concrete properties after hardening usually more significant. But although various experiments have been conducted on the subject. But this thesis is considering other products of silica impact on the hardened concrete properties have been investigated, including compressive strength, permeability and Thawing -freezing of hardened concrete. Three mixing ratio is tested in the laboratory: 1- without additives and 350 kg per cubic meter of cement, 2- with 10% Silica fume powder and one percentage lubricant, 3- with 10% of the micro gel. Based on lab work conducted in the research and the gathering of results can be explained by the properties of hardened concrete, the use of powder and gel of Silica fume increased compressive strength of 37.5 and 56 percent respectively. Water penetration rate, in the second ratio increase 50 percent and in the third ratio decreased 25 percent, compared to the first ratio. The results indicate the desirability of Silica fume gel long-term impact on the quality of hardened concrete including its durability. While the silica fume powder, could adversely affect the permeability and Freezing-Thawing of concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • silica fume
  • permeability
  • Rapid Freezing-hawing