بررسی تحلیلی و آیین‌نامه‌ای نامنظمی‌های پیچشی در سازه‌های کوتاه تا میان مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زلزله‌های اخیر نشان داده‌اند که وجود نامنظمی پیچشی در سازه‌ها، عاملی است که باعث آسیب شدید سازه‌ای می‌شود. در ویرایش‌های قبلی استاندارد 2800، بحثی از نامنظمی پیچشی نشده بود. در ویرایش چهارم، ضوابط این نوع نامنظمی هم گنجانده شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی این ضوابط با استفاده از نتایج روش تحلیلی خطی طیفی درنرم افزارETABS 2015 ، سازه به حالت شبه دینامیکی تحلیل و پیچش تصادفی در نظر گرفته شده ، مقایسة نتایج به‌دست‌آمده با ضوابط سایر آیین‌نامه‌ها است. پارامترهای بررسی شده عبارت‌اند از: موقعیت‌ دیوارهای برشی، تعداد طبقات و تعداد محورها. به‌منظور بررسی نامنظمی پیچشی در جهت Y پلان، موقعیت دیوارهای برشی حول محور X و Y به ترتیب متقارن و نامتقارن در نظر گرفته شده‌اند. با آنالیز 96 مدل تحلیلی مشخص گردید که حداکثر مقدار ضریب نامنظمی پیچشی با کاهش تعداد طبقات سازه افزایش می‌یابد. طبقات بالاتر دارای ضریب نامنظمی پیچشی کمتری نسبت به طبقات پایین‌تر هستند. نتایج به‌دست‌آمده برای دوران کف طبقات، برعکس نتیجة مربوط به ضریب نامنظمی پیچشی است. یک رابطه نیز برای ارتباط دادن مستقیم ضریب نا‌منظمی پیچشی و زاویة چرخش طبقات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Code-based Assessment of Torsional Irregularity in Low to Medium Rise Buildings

نویسندگان [English]

  • Bijan sanaati
  • jamal ahmadi
چکیده [English]

     Recent earthquakes have shown that torsional irregularity of buildings is a factor caused collapse of buildings. In previous edition of standard 2800, Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings, there was no discussion on torsional irregularity. In the fourth edition, the regulations about this type of irregularity are also included. The aim of this study is to validate the regulations using analytical results and comparison of results with those regulations of other seismic codes. Parameters studied are location of shear walls in the plan, number of stories and number of axes. To study torsional irregularity in the Y plane, shear walls are considered symmetrical and asymmetrical about X and Y axis. Analyzing 96 analytical models, specified that maximum value for torsional irregularity coefficient increases by reducing the number of stories of the building. The upper stories have less torsional irregularity coefficient than the lower stories. The results of rotation angle of floor contrasts to that of torsional irregularity coefficient. A direct relationship proposed to relate the torsional irregularity coefficient and rotation angle of floor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2800 standard code
  • torsional irregularity coefficient
  • floor rotation angle
1. International Building Code (2006) IBC06, international code council (ICC), USA.
2. UBC97, Uniform Building Code, International Conference of Building Officials, Vol.2, Structural Engineering Design Provisions, USA, (1997)
3. American Society of Civil Engineers (2010) ASCE 7-10, minimum design loads for buildings and other structures, p 658.
4. Ozmen G, Girgin K, Durgun Y (2012) Torsional irregularity in multistory structures.
5. Ozmen  G, Structural Aspects of Torsional Irregularity, Fifth International Congress onadvances in Civil Engineering, Istanbul, 2002.
6. Ozhendekci N, Polat Z, Torsional irregularity of buildings,The14th World Conference on Earthquake Engineering, Oct. 12-17, Beijing, China, (2008).
7. آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ایران (ویرایش چهارم).
8 . صناعتی بیژن و احمدی جمال، بررسی تحلیلی و آیین­نامه­ای نامنظمی­های پیچشی درسازه­های کوتاه تا بلند مرتبه، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران-ایران 30 و31 فروردین ماه 1396.