ارزیابی مشخصات هندسی مناسب هسته فولادی تسلیم‌شونده در مهاربند همگرای و کمانش‌ناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهندسی عمران،فنی و مهندسی،آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران،ایران

چکیده

عملکرد قاب مهاربندی شده کمانش‌ناپذیر بسیار وابسته به مشخصات هندسی مقاطع است. در بین اجزا هسته فولادی بیشترین نقش را در جذب انرژی مهاربند دارد و سایر اعضا فقط از کمانش مهاربند جلوگیری می‌کنند لذا به منظور بررسی عملکرد مناسب مهاربندهای کمانش‌ناپذیر انتخاب هسته تسلیم‌شونده به مقطع مناسب الزام دارد. براین اساس در این تحقیق یک نمونه از مهاربند به مقطع هسته تسلیم‌شونده mm20×mm40 و به طول کلی mm2660مطابق مقاله آزمایشگاهی Zsarnóczay انتخاب و در نرم‌افزار اجزا ­محدود مدل‌سازی شد، سپس با مقایسه نتایج خروجی نرم‌افزار با نتایج آزمایشگاهی صحت‌سنجی صورت گرفت سپس عملکرد این مهاربند درنرم‌افزار اجزا­محدود آباکوس با معرفی 3 مدل دیگربه مقاطع mm30×mm40،mm40×mm40،mm20×mm60 به طول کلی mm2660 مطابق با فاکتورهای لازم مهاربند کمانش‌ناپذیر برگرفته از مقاله آزمایشگاهی PedroRomero، با مشخصات فیزیکی یکسان مدلسازی و صحت‌سنجی شد.سپس بعد از مقایسه نمونه‌ها با هم،مقطع mm30×mm40 به عنوان مقطع مناسب هسته تسلیم‌شونده برحسب خروجی نرم‌افزار و براساس پارامترهایی از قبیل مقایسه منحنی هیسترزیس ،سختی معادل نمونه‌ها  ،نسبت‌های مناسب نیرو فشاری به کششی انتخاب شد. سپس برای صحت‌سنجی مقطع مناسب هسته تسلیم‌شونده با طول متغییر یک مدل دیگراز مهاربند با مقطع هسته تسلیم‌شونده mm40×mm40به طول کلی mm3600 با حفظ نسبت اندازه اجزا مهاربند مدل‌سازی شد.ضمنا" برای ادامه پژوهش‌های آینده در این زمینه تحقیقاتی برای دست‌یابی به مهاربندها با طول و مقاطع متنوع یک رابطه کلی بین اجزا مهاربند کمانش‌ناپذیر عنوان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of suitable geometric characteristics of recreant steel core in non buckling CBF bracing

نویسندگان [English]

  • Alireza faroughi
  • morteza yarmohammadtouski
civil,technical and engineering,islamic azad east tehran,tehran,iran
چکیده [English]

The performance of a BRBs is highly dependent on the geometric characteristics of sections. Steel core components play highly role in the absorption of energy and the other members only prevent buckling, Therefore the proper performance of BRBs are dependent on suitable steel core sections. There is an example of a recreant steel core of 40mm*20mm with total length of 2660mm selected in accordance to the Zsarnóczay Laboratory and modeled in the finite element software. Then compared with laboratory and accuracy results in the Abacus software three other models of 40mm*30mm, 40mm*40mm, 60mm*20mm with overall length of 2660mm in accordance with the necessary invariant bracket factors taken from the Pedro Romero laboratory paper were introduced, modeled and verified with the same physical specification. Then the cross section of 40mm*30mm was selected as the appropriate cross section for the recreant steel core in terms of software output based on parameters such as hysteresis curve comparison, sample hardness comparisons, proper ratios of compressive force to tensile strength. Then for accuracy of suitable cross section for different model, by retaining the proportions of the bracing components, recreant core 40mm*40mm with a total length of 3600mm were modeled

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonresponsive capacity
  • BRB brace
  • Recreant core section
  • Abacus software
  • Laboratory report