بررسی اثر الیاف شیشه بر ضریب طاقت بتن الیافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار واحد یزد

چکیده

امروزه کاربرد بتن الیافی به دلیل مزایای آن نسبت به بتن غیر مسلح گسترش یافته است .از جمله این مزایا می توان میزان جذب انرژی بالا، بهبود چشمگیر رفتار بتن در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترک، بهبود مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه و جلوگیری از ایجاد و گسترش ترکهای جمع شدگی را نام برد. طاقت عبارت است از مقدار انرژی که نمونه بتنی در اثر نیروهای ضربه ای می تواند قبل از گسیختگی کامل تحمل نماید. طاقت از سطح زیر نمودار بار-تغییرشکل در آزمایش خمش یا فشار بدست می آید و با ضریبی به نام ضریب طاقت بتن مشخص می شود. در این تحقیق اثر الیاف شیشه با درصدهای حجمی 1، 2 و 3 درصد و با دو طول 3 و 6 میلیمتر بر ضریب طاقت بتن الیافی بررسی شده است. روش کار  به صورت آزمایشگاهی  و بر اساس دستورالعمل­های مندرج در آیین نامه ژاپن(نسخه هایJSCE-SF4) می باشد. نتایج حاکی از آنست که با افزایش طول الیاف شیشه ای تغییر قابل ملاحظه ای در مقدار ضریب طاقت خمشی بتن رخ نداده است. در نمونه های مسلح به الیاف شیشه ای نمونه با 3 درصد حجمی الیاف بیشترین مقدار و نمونه با 2 درصد حجمی الیاف کمترین مقدار ضریب طاقت خمشی را دارد. در نمونه های مسلح به الیاف شیشه ای با طول 3 میلیمتر از مقایسه نتایج مشخص شد که در طول های مساوی الیاف ضریب طاقت فشاری بتنی بیشتر است که میزان درصد حجمی الیاف آن بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of glass fiber on the toughness of fiber reinforced concrete

نویسندگان [English]

  • mahammad ali dashti rahmat abadi
  • seiyed hamid shahabifar
  • alireza rasekhi sahneh
  • saeid zeinali
چکیده [English]

Fiber reinforced concrete (FRC) has been used widely due to its advantages over plain concrete such as high energy absorption, post cracking behavior, flexural and impact strengths, arresting shrinkage crack. Toughness is the amount of energy that a concrete can withstand by impact forces before rupturing. Toughness is obtained from the area under the force - deflection curve in flexural and compressive test and is characterized by a coefficient called the toughness ratio. In this study, the effect of 3 percentage of glass fiber (1,2 and 3%) with two different size of 3 and 6 millimeter on flexural and compressive toughness of FRC were investigated. The flexural and compressive toughness were carried out in accordance with the JSCE-SF4. The results indicate that by increasing the length of glass fiber, there is no significant change in the amount of flexural toughness. Mixtures with 3% glass fibers has the highest flexural toughness and mixtures with 2% glass fibers has the lowest flexural toughness. Among mixtures with the same length, the mixture with the higher percentage of glass fiber had the highest compressive toughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber concrete
  • Glass fiber
  • Toughness