بررسی عملکرد تیر پیوند قابهای با مهاربندهای واگرای کمانش‌پذیر و کمانش تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

2 گروه عمران،دانشگاه ازاد اسلامی واحد پروفسور حسابی،تفرش،ایران

چکیده

با توجه به اینکه کشورمان در یکی از مناطق لرزه‌خیز جهان واقع شده است، همواره احتمال رخداد زلزله‌های قدرتمند در مناطق مختلف آن دور از انتظار نیست. طی سالیان گذشته محققین سیستم‌های مختلفی جهت جذب و اتلاف انرژی زلزله در سازه‌ها پیشنهاد داده‌اند که در این راستا مهاربندهای کمانش تاب مورد توجه مهندسین بوده است. هدف این تحقیق بررسی رفتار تیر پیوند کوتاه در قاب‌های فولادی با مهاربندهای کمانش‌پذیر و کمانش تاب می‌باشد. بدین منظور سه سازه‌ی، 3، 6 و 9 طبقه با مهاربندهای کمانش‌پذیر و کمانش تاب براساس آیین‌نامه‌های معتبر طراحی و کلیه‌ی ضوابط لرزه‌ای نیز کنترل شده است. در ادامه قاب دو بعدی کناری آن‌ها با مهاربندهای واگرا در نرم‌افزار SeismoStruct 2016 مدل شده است. به منظور بررسی رفتار تیر پیوند از تحلیل‌های استاتیکی غیر خطی و تاریخچه زمانی تحت 3 زلزله‌ی دور از گسل و خاک نوع 2 استفاده شده است. در ادامه نتایج نیروی برشی و لنگر خمشی تیر پیوند و منحنی‌های تحلیل‌های استاتیکی غیر خطی قاب‌ها در دو حالت با مهاربندهای کمانش‌پذیر و کمانش تاب مقایسه شده است. نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی نشان می‌دهد لنگر و برش در تیر پیوند با مهاربندهای کمانش‌ تاب می‌تواند بترتیب تا 38 و50 درصد بیش از قاب با مهاربندهای کمانش‌پذیر می‌باشد. تحلیل‌های غیر خطی تاریخچه زمانی نیز رشد بیشتری از نیروهای تیر پیوند در قاب با مهار بند کمانش‌ تاب نسبت به تحلیل استاتیکی غیر خطی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Performance of Short Link Beam in Buckling Unrestrained and Restrained Eccentric Braced Frames under non-linear Static and Dynamic Analysis

نویسندگان [English]

  • Arash Hossein Shahi 1
  • aboozar saleh 2
1 Master Student Of Structure Islamic Azad University of Tafresh
2 civil engineering department،Islamic Azad University Professor Hesabi Branch،tafresh،Iran
چکیده [English]

According to the fact that our country is located in one of the seismic zones of the world, the possibility of strong earthquakes in different regions is inevitable. Over the past years, researchers have proposed different systems for absorbing and dissipating earthquake energy in structures, which, in this regard, unrestrained buckling braces have been focused by engineers. The purpose of this research is to examine the behavior of short link beam in steel frames with buckling and non-buckling braces. For this purpose, three structures, 3, 6 and 9 stories with buckling and non-buckling braces are designed according to valid regulations and all seismic rules have also been controlled. Then, their lateral two-dimensional frame is modeled with eccentric braces on the SeismoStruct 2016 software. In order to investigate the behavior of the link beam, nonlinear static and time history analysis have been used for three far-field earthquakes and type 2 soil. In the following, the results of the shear force and the bending moment of the link beam and the nonlinear static analysis curves of the frames in two models with buckling and non-buckling braces are compared. The results of nonlinear static analysis show that the moment and shear in the non-buckling link beam can be up to 38 and 50 percent more than the frame with buckling braces, respectively. Non-linear time history analysis shows a higher growth of link beam forces in a frame with non-buckling braces than nonlinear static analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Buckling Braces
  • link beam
  • Nonlinear Static Analysis
  • Time History Analysis
  • SeismoStruct 2016 Software