بررسی رفتار دیوار حائل وزنی بتنی تحت بارگذاری لرزه‌ای و مجاز بودن تغییر مکان‌های افقی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی -واد ارومیه

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارومیه

چکیده

   
بسیاری از ساختمان‌های معمول در مهندسی عمران تحت تاثیر فشار جانبی خاک قرار دارند. دیوارهای زیرزمینی، پایه های پل ها، دیواره های تونلی، دیوارهای مخازن زیرزمینی و غیره از جمله سازه هایی هستند که فشار جانبی جانبی خاک به آنها تاثیر می گذارد. بنابراین، برای محدود کردن این فشار، استفاده از دیوارهای حائل وزنی، طره ای، نیمه وزنی یا سپر ها و دیگر ساختمان های مشابه، معمول است. چنین دیوارها باید یک عامل ایمنی رضایت بخش برای جلوگیری از لغزش و لغزش، و همچنین برای کنترل ظرفیت تحمل بنیادها و کنترل پایداری کلی دیوار و خاک. علاوه بر تحمل بارهای استاتیک، دیوارهای نگهدارنده باید بارگیری را ناشی از نیروهای پویا مانند بارگذاری چرخه ای و همچنین نیروی ناشی از زلزله ایجاد کنند که ممکن است در طی دوره استفاده از این دیوار رخ دهد. برای مدل سازی دیوارهای نگهدارنده وزن در این تحقیق از نرم افزار Plaxis 8.6 استفاده شده و رفتار دیوار تحت بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که حداکثر جابجایی در بالای دیوار اتفاق می افتد و حداکثر استرس افقی در پایین یک سوم ارتفاع دیوار حائل ایجاد می شود. تجزیه و تحلیل همچنین نشان دهنده وابستگی شدید بین رفتار دیوار نگهدارنده و تغییرات خواص مکانیکی خاک است که پشت آن است. تجزیه و تحلیل با تغییرات خواص مکانیکی خاک و تغییرات ارتفاع دیوار انجام شد و افزایش قابل توجهی در استرس افقی مشاهده شد.
   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Behavior of Concrete Gravity Walls Under Seismic Loading and the Permissibility of its Horizontal Displacement

نویسندگان [English]

  • sina khililzadeh 1
  • hamid saeidian 2
  • SAEID SAEIDIAN 3
1 Ph.D. Student of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Engineering, Islamic Azad University, Urmia Branch, Iran
2 Department of civil engineering, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 OURMIA UNI
چکیده [English]

Many of the common buildings in civil engineering are affected by lateral soil pressure. Basement walls, foundations of the bridges, tunnel walls, walls of underground tanks and etc. are such structures that the lateral pressure of soil has a significant effect on them. Therefore, in order to limit this pressure, using of gravity walls, cantilevers, buttressed cantilevers and other similar buildings are common. Such walls must have a satisfying safety factor to prevent sliding and overturning, and also in order to control bearing capacity of foundations and control general stability of the wall and the soil. In addition to endure static loads, Retaining walls must endure loading caused by dynamic forces such as cyclic loading and also the force that is caused by the earthquake, which is probable to occur during the using period of these wall. For the modeling of weight retaining walls in this research, Plaxis 8.6 software was used and retaining wall’s behavior under dynamic loading was evaluated. The results showed that the maximum displacement happens at the top of the wall and the maximum horizontal stress is created at the bottom one third of the retaining wall’s height. The analysis also showed a strong dependency between retaining wall’s behavior and changes of mechanical properties of the soil that is behind it. Analysis were done by changes in the mechanical properties of the soil and changes in height of the wall, and a sensible increase in the horizontal stress was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete Gravity walls
  • Lateral Pressure of Soil
  • Dynamic analys