تاثیر اندرکنش خاک و سازه در ساختمانهای بلند بتن آرمه با دالهای تخت و هسته مقاوم داخلی سیستم لوله در لوله با در نظرگرفتن تحلیل دینامیکی غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی عمران،واحدارومیه،دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه،ایران

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

در این پژوهش2 قاب ساختمانی3 بعدی بتن آرمه  28طبقه که درهردو امتداد X,Yباسیستم سازه‌ای لوله در لوله و سقف از نوع دال تخت، با هسته مقاوم داخلی به شکلH، در پهنه با خطر نسبی زیاد (g0.3A=) بر روی دو نوع خاک I,II بدون و با تاثیراندرکنش خاک – سازه درنظرگرفته و تحلیل می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین حداکثرتغییرمکان جانبی طبقات تحت بارهای ثقلی(مرده،زنده)وبار جانبی زلزله می‌باشد.جهت مدل‌سازی خاک زیرفوندانسیون، همچنین تعیین ضریب سختی دینامیکی و ضریب میرایی خاک از مدل گسسته برمبنای مدل مخروطی پی مدفون در نیم فضای همگن میک، ولف و به منظور تحلیل قاب‌ها با تاثیر اندرکنش خاک– سازه ازروش زیرسازه با فرض صلبیت پی استفاده می‌شود. جهت تحلیل بار زلزله از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی از هفت شتاب نگاشت استفاده ومدل‌سازی هندسی کلیه قاب‌ها همراه باهسته داخلی درنرم‌افزارSap2000-V17 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است حداکثرتغییرمکان جانبی طبقات بااندرکنش خاک- سازه درامتداد X,Y در مقایسه با بدون اندرکنش تفاوتی نداشته و با یکدیگر برابرند. همچنین باتغییر نوع تیپ خاک بدون و با اندرکنش خاک– سازه، حداکثر تغییرمکان جانبی طبقات درامتدادX، روند افزایش نزولی22درصد و درامتدادY،25درصد افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of The Interaction of Soil And Structure on Rein forced Concrete Tall Buildings With Flat Slabs And Internal Resistant Core of Tube in Tube System With Consideration of Nonlinear Dynamic Analysis

نویسندگان [English]

  • Reza Hoseini 1
  • ashkan khodabandehlou 2
1 - Master of Science Student,Faculty Of Civil Engineering, civil engineering Department,Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 civil
چکیده [English]

In this study, 2 reinforced concrete 3D building frames for a 28-storey building are going to be considered and analyzesThese frames are in both X andYdirections with tube in tube structural system and a flat plate roof with rigid internal core in the shape of H, in a relatively high risk zone (A=0.3 g) on two kinds of soil, with and without soil-structure interaction.The goal of this study is to determine the maximum drift and displacement of the storeys under gravity loads(dead  live) and lateral load of earthquake. A discrete model based on a buried footing Cone Model in homogeneous half space of volf and meek is used to model the soil under the foundation and also to determine dynamic stiffness coefficient and Soil damping cofficient and a substructure method with the footing rigidity assumption is used to analyze the frames with the soil-structure intraction  effect. A dynamic analysis of the nonlinear timeline history of seven accelerograms is used to analyze earthquake load and geometric modeling of all  frames with internal core has been done in sap2000-V17software.The results show that the maximum drift and displacement of the storeys with soil-structure interaction in X and Ydirection was not different with the one without interaction and that they are equal. By changing the type of soil with and without soil-structure interaction, the maximum drift of storeys in X direction had a descending increment process of 22 percent and in Y direction, had 25 percent is increment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tube in Tube
  • Intraction
  • Discrete Model
  • Time history