بهبود عملکرد لرزه‌ای سیستم قاب خمشی بتنی با استفاده از میراگر سیال تنظیم شونده (TLD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر استفاده از میراگر سیال تنظیم شونده (TLD) بر رفتار لرزه‌ای قاب خمشی بتن آرمه بررسی شده است. در نرم‌افزار ANSYS مدلسازی انجام شده است. برای مدلسازی از المان‌های سازه­ای شامل تیرها و ستون‌ها در قاب خمشی بتنی از المان Beam 189 و از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شد. رفتار لرزه­ای سازه­ها تحت زلزله­های کوبه، چی چی و طبس بررسی شد. میراگر سیال تنظیم‌شونده در ساختمان­های 5، 10 و 15  مدل و مقایسه گردید. تاثیر موقعیت مختلف میراگر در طبقات مختلف سازه­ها بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از میراگر می‌تواند باعث عدم وقوع مفصل پلاستیک در محل اتصالات شود. همچنین مشخص شد که موقعیت قرارگیری میراگر پارامتر موثری بر رفتار لرزه­ای سازه­های مورد مطالعه است. برای سازه 15 طبقه استفاده از میراگر در طبقه پنجم سازه باعث کاهش جابجایی بام سازه به میزان 5/10، در طبقه دهم 17 درصد، در طبقه پانزدهم 53 درصد می‌شود. در سازه ده طبقه میراگرباعث کاهش جابجایی بام سازه به مقدار 50 درصد می‌شود. در سازه ده طبقه موقعیت میراگر در طبقه 5 باعث کاهش 33 درصدی جابجایی بام می‌گردد. در سازه پنج طبقه، استفاده از میراگر در طبقه 5 باعث کاهش 64 درصدی بام، و موقعیت میراگر در طبقه سوم منجر به کاهش 26 درصدی بام سازه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve seismic performance of Concrete Moment Frame Structures using TLD damper

نویسندگان [English]

  • Ali Sarmad
  • Mehrdad Movahednia
Department of civil engineering, Eslamabad-E- Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslamabad-E-Gharb,Iran.
چکیده [English]

In this paper, the effect of using a (TLD) damper on the seismic behavior of the Concrete Moment Frame Structures is investigated. Modeling ANSYS software is done. Modeling with structural elements including beams and columns in a concrete framing frame of Beam 189 and a nonlinear dynamic analysis was used. The seismic behavior of the structures was investigated under the earthquakes of Kobe, Chichi and Tabas. The TLD Damper in the 5, 10 and 15 buildings were compared and compared. The effect of different damper positions on different structures of the structures was investigated. The effect of different damper positions on different structures of the structures was investigated. Using of a damper can cause plastic joint failure in the joints. It was also found that depression position is an effective parameter on the seismic behavior of the studied structures. For the 15th floor structure, the use of a damper on the fifth floor of the structure reduces the roof structure displacement by 10.5, in the fifth floor, 17 percent, and 53 percent in the fifth floor. In the structure of the ten floors of the dam, it reduces the displacement of the roof structure by 50%. In the 10-story structure, the dampers in the 5-day delay reduce the roof's displacement by 33%.   In the five-story structure, the use of a barrier on the 5th floor decreases the roof by 64%, and the position of the damper on the third floor leads to a 26% decrease in the structure's roof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TLD Damper
  • Concrete Moment Frame
  • Building height
  • Nonlinear Dynamic Analysis