بررسی تاثیر چرخش مثلثاتی ستون بر ظرفیت برش منگنه‌ای در دالهای مجوف دو طرفه با استفاده از روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به اینکه اجرای ستون در دال‌های مجوف دوطرفه با برخی محدودیت‌ها بخصوص معماری مواجه است، بنابراین در بعضی از اجراها، ستون، باید چرخش داده شود که این چرخش باعث تغییر فاصله گوی‌های کروی از لبه ستون و تغییر ظرفیت برش منگنه‌ای خواهد شد، که تاکنون در این زمینه تحقیقات آزمایشگاهی و آنالیز عددی انجام نشده است. در این تحقیق بعد از کالیبراسیون نرم‌افزار المان محدود ABAQUS با نتایج آزمایشگاهی، تاثیر چرخش ستون مربعی با فواصل مختلف گوی‌های کروی از لبه ستون بر ظرفیت برش منگنه‌ای و مکانیسم شکست (ناحیه مستعد خرابی) در دال مجوف دو طرفه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش فاصله گوی‌ها از بر ستون تا ( ) با زاویه‌های مختلف، ظرفیت برش منگنه‌ای افزایش پیدا کرده سپس ثابت می‌گردد. در شرایطی که فاصله گوی‌‍‌‌ها از لبه ستون، کمتر از (d) باشد با افزایش زاویه چرخش ستون، ظرفیت برش منگنه‌ای کاسته می‌شود که علت این امر وجود ناحیه مستعد خرابی در فاصله کمتر از (d) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Trigonometric Rotation of the Column on Punching Shear Capacity in Two-Way Hollow Slabs Using Finite Element Metho

نویسندگان [English]

  • hadi azizian 1
  • mohammad ali lotfollahi yaghin 2
  • Alaaddin behravesh 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Mahabad branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
2 Civil Engineering Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Considering that the execution of column in two-way hollow slabs has some limitations especially in terms of architecture, so in some executions, the column has to be rotated, which will change the spherical balls spacing of the column edge and change the punching shear capacity. In this field of study, no laboratory research and numerical analysis have been performed so far. In the present research , after calibration of ABAQUS finite element software to experimental results, the effect of square column rotation with different spherical balls spacing from column edge, on punching shear capacity and failure mechanism (areas prone to damage) in two-way hollow slab is investigated.The results present that by increasing the spacing of spherical balls from columnedge to (S ≥d) at different angles of rotation, the punching capacity increases and then stabilizes. Under conditions where the spherical balls' distance from the edge of the column is less than (d), the punching shear capacity is reduced by increasing the angle of rotation of the column. This is due to the presence of a damage-prone area at a distance less than (d).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-way Hollow Slab
  • Trigonometric rotation of column
  • Punching Shear Capacity
  • Finite Element Analysis