مدل‌سازی عددی رفتار سقف یوبوت و مقایسه آن با سقف‌های عرشه فولادی، کوبیاکس و دال بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 مدیر مسئول مجله

چکیده

بی‌شک یکی از اعضای اصلی و مؤثر در سازه‌های ساختمانی، سقف می‌باشد که نوع اجراء این قسمت از سازه نقش بسزایی در سرعت و کیفیت کل سازه خواهد داشت. استفاده از مصالح قدیمی و روش‌های سنتی ساخت، دیگر جوابگوی سرعت مورد نظر و نیازهای طراحی نمی‌باشد. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر معرفی ساختار سقف یوبوت، رویکرد مقایسه‌ای از نظر عملکرد سازه‌ای با دیگر سقف‌های متداول نظیر سقف عرشه فولادی، دال بتنی و کوبیاکس ارائه گردد. بدین منظور پس از اطمینان از نتایج مدل‌سازی با استفاده از نرم افزار اباکوس، به مدل‌سازی نمونه‌های عددی و مقایسه آنها با سایر سقف‌های متداول پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که با مقایسه دال‌های بتنی مشاهده می‌شود که با افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها مقدار بار نهایی تسلیم افزایش یافته ولی بعد از نقطه تسلیم شکست نمونه‌ها آنی بوده و سپس ظرفیت باربری به ازای جابجایی یکسان ثابت مانده و با کاهش 30 درصدی تعداد یوبوت‌ها و با افزایش 20درصدی مقاومت فشاری، مقدار ظرفیت باربری در حدود32/22درصد افزایش یافته است. با مقایسه‌ این نمونه‌ها با حالت بدون کاهش تعداد یوبوت‌ها مشخص می‌شود که تقریبا به ازای هر نمونه مشابه، مقدار ظرفیت باربری 10 درصد افزایش یافته است. همچنین سقف یوبوت نسبت به سایر سقف‌ها دارای سختی و ظرفیت باربری بیشتری می‌باشد و دال بتنی نیز دارای کمترین ظرفیت باربری در جابجایی‌های یکسان بوده و عملکرد سقف عرشه‌فولادی با سقف کوبیاکس نیز از نظر ظرفیت باربری نزدیک هم بوده ولی از نظر میزان سختی یا شیب منحنی نیرو- جابجایی، سقف کوبیاکس سختی بیشتری از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of the U-Boot Roof Behavior and Its Comparison with the Steel Deck Roofs, Cobiax roof, and Concrete Slabs

نویسندگان [English]

  • Saeed Sharifi 1
  • Ahmad Maleki 2
1 Islamic azad university of maragheh
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the main and effective members in building structures is the ceiling, and the type of execution of this part of the structure will play a significant role in the speed and quality of the entire structure. The application of old materials and traditional construction methods no longer meets the desired speed and design needs. In this study, in addition to introducing the structure of U-Boot roof, an attempt has been made to provide a comparative approach in terms of structural performance with other common roofs such as steel deck roof, concrete slab and Cobiax roof. For this purpose, after ensuring the results of modeling using Abacus software, modeling of numerical samples and comparing them with other common ceilings have been done. The results indicate that by comparing concrete slabs, when increasing the compressive strength of the specimens, the amount of final yield load is increased, but after the yield point, the failure of the specimens was immediate. Then the load capacity has remained constant for the same displacement, and with a decrease of 30% in the number of U-Boots and a 20% increase in compressive strength, the amount of load capacity has increased by about 22.32%. Comparing these specimens with the state without reducing the number of U-Boots, it is determined that for each similar sample, the load bearing capacity has increased by 10%. The U-Boot roof also has higher hardness and load-bearing capacity than other roofs and the concrete slab has the lowest load-bearing capacity in the same displacements. The performance of the steel deck roof and the Cobiax roof is also close in terms of bearing capacity, but in terms of the hardness or gradient of the force-displacement curve, the Cobiax roof has shown more hardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • U-Boot ceilings
  • steel deck
  • Cobiax roof
  • concrete slab
  • bearing capacity
  • Stiffness