ارزیابـی و مقایسـۀ رفتار لـرزه‌ایِ ساختمان‌های بلنـدمرتبـۀ فولادی با کاربرد دیوار برشـی‌های بتنـی و فـولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در فرآیند طراحی ساختمان­ها، چگونگیِ کنترل و مدیریت نیروی زلزله برای دستیـابی به مقاومتِ لـرزه­ای مطلوب، در عینِ رعایت شکل­پذیریِ مناسب می­باشد. در این راستـا، به­کارگیریِ سیستم­های مهاربندیِ مختلف در سازۀ ساختمان­های بلندمرتبه، نظیر دیوار برشـی­هایِ فولادی و بتنـی از راهکارهای متـداول است. لـذا در این پژوهش، یک بار با در نظرگرفتن اندرکنش خاک- سازه و بار دیگر بدون لحاظِ این اندرکنش بر روی دو سازۀ 10و 15 طبقه، در حالات وجود دیوار برشی­های فولادی و بتنی، مدل­هایِ مختلفی در نرم­افزار ABAQUS به روش تحلیـلِ غیـر­خطـی بررسی شدند. به همین منظور با مدل­سازیِ سازه­های مذکور در نرم­افزار ، تأثیـرِ استفاده از دیوار برشی­هایِ فولادی و بتنـی، با لحاظِ اثر اندرکنشِ خاک- سازه و بدون آن تحلیل شدند. نتایجِ حاصل از مدل­سازی­ها برای سازه 10 طبقه نشان داد که عملکرد سازه با دیوار برشی فولادی بهتراز دیوار برشی بتنی می­باشد. هم­چنین نتایج به­دست آمده برای سازه 15 طبقه نیز نشان داد که عملکرد این سازه با دیوار برشی فولادی بهتر از دیوار برشی بتنی بوده است. به طور کلی، نتـایج نشان داد که دیوار برشـی فولادی رفتارِ بهتری را نسبت به دیوار برشـی بتنـی از خود نشـان می­دهد. در مجموع به دست آمد که با لحـاظ نمودنِ اندرکنش خاک - سازه در مدل­سازی­هایِ انجام شده برای هر دو نوع سازه، خروجـی­ها به واقعـیت نزدیک­تر می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of Seismic Behavior of Steel High-rise Buildings Applying Concrete and Steel Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Farid Soleimani 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Islami Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

One of the effective factors in the designing process of buildings is how to control and manage the seismic force to achieve the optimal seismic resistance while maintaining proper ductility. In this regard, the application of various bracing systems in the construction of high-rise buildings, such as steel and concrete shear walls is a common solution. Therefore, in this research, once considering the soil-structure interaction and again without considering the impact of this interaction on two 10 and 15-story structures, different models of ABAQUS software were presented in the presence of steel and concrete shear walls. The nonlinear analytical method was investigated. For this purpose, by modeling the structures mentioned in the software, the effect of using steel and concrete shear walls was analyzed in terms of the impact of soil-structure interaction and without it. The results of modeling for 10-story structures showed that the performance of the structure with steel shear wall is better than concrete shear wall. In addition, the results obtained for the 15-story structure showed that the performance of this structure with steel shear wall was better than concrete shear wall. In general, the results present that the steel shear wall exhibits better behavior than the concrete shear wall. In general, it was found that by taking into account the soil-structure interaction in the modeling performed for both types of structures, the outputs are closer to reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ductility
  • Seismic strength
  • Steel high-rise structure
  • Steel Shear Wall
  • Concrete Shear wall