تاثیراندرکنش خاک وسازه درساختمانهای بلندمرتبه ی بتن آرمه ای باهسته مقاوم داخلی سیستم لوله درلوله وبادرنظرگرفتن تحلیل دینامیکی غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه آزاداسلامی واحدارومیه،ارومیه،ایران

2 عمران

چکیده

دراین پژوهش3قاب ساختمانی بلندمرتبه ی سه بعدی بتن آرمه28طبقه،درهردوامتدادX,Yباسیستم سازه ای لوله    درلوله،باهسته مقاوم داخلیHشکل،درپهنه باخطرنسبی زیاد(g3/0A=)که هریک ازقابهاباتعدادوطول دهانه ثابت   ،ارتفاع ونوع خاک متفاوت(I,III)،یک باربدون تاثیراندرکنش وباردیگرباتاثیراندرکنش خاک – سازه درنظرگرفته وتحلیل می شود.هدف ازپژوهش حاضرتعیین حداکثرتغییرمکان جانبی طبقات قاب هاتحت بارهای ثقلی(مرده، زنده)وبارجانبی زلزله می باشد.جهت تحلیل قابهاباتاثیراندرکنش خاک– سازه ازروش زیرسازه بافرض صلبیت پی،جهت مدل سازی خاک زیرفوندانسیون ازمدل مخروط میک،ولف درپی سازه وجهت تعیین ضریب سختی دینامیکی فنروضریب میرایی ازمدل گسسته برمبنای مدل مخروطی پی مدفون درنیم فضای همگن استفاده   میشود.جهت تحلیل بارزلزله درمدل های مورد بررسی ازتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی تحت هفت شتاب نگاشت استفاده ومدل سازی هندسی کلیه قاب هاهمراه با دیواربرشی درنرم افزار SAP2000-V17انجام شده است.نتایج حاکی ازآن است،با افزایش ارتفاع طبقات مدل1نسبت به3،حداکثر تغییرمکان جانبی طبقات بر روی خاک نوعIدرامتدادXافزایش ناچیزودرامتدادYافزایش قابل توجه،درمدل2نسبت به1باتغییرنوع تیپ خاک، حداکثرتغییرمکان جانبی طبقات بدون وبااندرکنش خاک- سازه درهردوامتدادافزایش چشمگیرمی باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Soil And Structure Interaction On High-Rise Reinforced Concrete Buildings With Internal Resistant Core Tube In Tube System And With To Consider Nonlinear Dynamic Analysis

نویسندگان [English]

  • Armin Razzaghi 1
  • ashkan khodabandehlou 2
1 Department of Civil Engineering,Faculty of Engineering,Islamic Azad University of Urmia Branch,Urmia,Iran
2 civil
چکیده [English]

This research are considered and analyzed threedimensional  high rise building three frames of 28-story reinforcedconcrete in each direction X,Y structural structure of a tube in tube,In the zone of high relative risk(A=0.3g),With fixed number and  bays the length,different heights and types of soil(I, III), Once without affecting soil-structure interaction Once again, the effects of soil-structure interaction are considered and analyzed. The purpose of the present study is to determine the maximum lateral displacement frames floors of gravity loads(dead,live)and earthquake loads. In order to analyze the structure of the structurethe soil-structureintraction impact of the substructure is assumed to be used for the  modeling of the sub-surface soil from the cone model,the structure of the structure and the determination of the dynamic hardening coefficient and  damping coefficient  soil of the discrete model based on the cone model in the homogeneous space stream.In order to analyze earth quake loads  in the studied models,a  dynamic analysis of the nonlinear time history of the modal method under seven  accelerations accelerations.The geometric modeling of the all frames with shear walls in the SAP 2000-V17 software package was performed.The results show that with increasing elevation of floors(model 1 to 3),the maximum lateral displacment floors on type I soil in the direction of X increase in the direction Y is significant increase,in model ,in the model 2 to 1by changing the type of soil type, the maximum lateral displacment floors with out and with Soil-Structure intraction in the each two direction is dramatic increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • interaction
  • Tube in Tube
  • displacement
  • Discrete Model
  • Time history