تحقیق و بررسی روشهای ساخت و ترکیب انواع بتن هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عمران مهندسی ساخت دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده

بتن هوشمند به مصالح ساختاری اطلاق می‌شود که می‌توانند تغییرات محیط اطراف خود را حس کنند و واکنش مناسب نشان دهند. این کار با تغییر یک یا چند پارامتر صورت می‌گیرد. خواص هوشمندانه بتن معمولاً با تغییر و ارتقاء مواد ترکیب دهنده و ماتریس بتن به دست می‌آید. به ‌طور عمده با بهبود ترکیب مواد اولیه یا افزودن مواد عامل دار و کاربردی به بتن حاصل می‌شود، این بتن دارای ویژگی‌های بیونیک (زیستی) نیز میباشد. در مقایسه با بتن معمولی، بتن هوشمند که به‌طور مناسب و صحیح طراحی شده میتواند برای بهینه سازی ایمنی، دوام و عملکرد مناسب زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری مورداستفاده قرار گیرد. هزینه‌های مدت استفاده، مصرف منابع و آلودگی محیط‌زیست، که پایه‌ای اساسی برای ساخت‌وساز خواهد بود را کاهش می‌دهند. در چند دهه گذشته، تلاش‌های چشمگیری در جهت تحقیق در مورد بتن هوشمند و بسیاری از دستاوردهای نوآورانه در توسعه و کاربرد بتن هوشمند به‌دست‌آمده است. سیزده نوع بتن هوشمند با تأکید بر قابلیت‌های خود، به‌طور سیستماتیک در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند، که با توجه به اصول، ترکیب، ساخت، خواص، توسعه تحقیق و کاربردهای ساختاری مطالعه و بررسی شدند. علاوه بر این، برخی ازنظرات و چشم‌انداز توسعه بتن هوشمند نیز مورد بحث قرار گرفته است. نهایتاً ترکیب ساخت 13 بتن هوشمند به‌طور خلاصه در جدولی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Research on the methods of manufacturing and mixing of various types of smart concrete

نویسنده [English]

  • Abdolkarim Abbasi Dezfouli
Engineering, Ahwaz Azad University Memeber of Science Committee
چکیده [English]

Smart concrete refers to structural materials that can sense and respond appropriately to changes in their environment. This is done by changing one or more parameters. The smart properties of concrete are usually achieved by modifying and upgrading the concrete mix design and matrix. It is mainly obtained by improving the composition of initional materials or adding functional materials to concrete. This concrete also has bionic (biological) characteristics. Compared to conventional concrete, properly designed smart concrete can be utilized to optimize the safety, durability and proper performance of infrastructure and reducing of the maintenance costs. The costs of use, resource consumption and environmental pollution, which are the basic parameters for construcction, will be reduced. Over the past few decades, significant efforts have been made to research smart concrete and many innovative achievements in the development and application of smart concrete are obtained. Thirteen types of smart concrete, with emphasis on their capabilities, are systematically investigated in this article, which is based on the principles, composition, construction, properties, research development and structural applications. In addition, some perspectives on the development of smart concrete are discussed. Finally, thirteen compositions of smart concrete were organized into a Table.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart concrete
  • Capabilities
  • properties
  • Composition
  • structure