بررسى عملکرد مدل جدیدی از میراگر مستطیلی درمهاربند همگرای قطری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحد زنجان

2 گروه مهندسى عمران، واحدزنجان، دانشگاه آزاد اسلامى، زنجان، ایران

3 گروه مهندسى عمران، واحد دره شهر، دانشگاه آزاد اسلامى، دره شهر، ایران

چکیده

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎ باعث بهبود رفتار لرزه ای سازه ها در برابر بارهای لرزه ای می شود، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎى اﻧﺮژى، ﻣﻴﺮاﮔﺮﻫﺎى ﻓﻠﺰى ﺟﺎرىﺷﻮﻧﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.در این پژوهش نوع جدیدی از میراگرهای ADAS با قرار گیری در محل المان قطری معرفی شده است تا از کمانش بادبند جلوگیری و استهلاک انرژی توسط میراگر انجام شود.. برای بررسی عملکرد چرخه‌ای میراگر ADAS پیشنهادی، 15 نمونه عددی توسط نرم‌افزار آباکوس شبیه سازی شده است. مطالعه رفتار چرخه‌ای بر روی قاب فولادی یک دهانه و یک طبقه انجام و حساسیت رفتار چرخه ای بر اساس پارامترهای ضخامت، طول و نسبت بعد به ضخامت بادبند مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت‌های مورد بررسی میراگر 12، 21 و 30 میلیمتر، طول مورد بررسی میراگر 400، 500 و 600 میلیمتر، هندسه مورد بررسی میراگر مستطیل و ضخامت بادبند 12، 21 و 30 میلیمتر در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که این نوع میراگر رفتار خوبی در استهلاک انرژی قاب دارد و مجموع سختی صفحات فولادی تشکیل دهنده میراگرهای ADAS، حتما باید از سختی بادبند کمتر باشد تا عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهند. اگر سختی میراگر از سختی بادبند بیشتر شود سبب کمانش بادبند و تشکیل مفصل پلاستیک در بادبند میگردد. مقادیر ضخامت و طول میراگر در حالتی که سختی کمتری را نسبت به سختی بادبند تشکیل می‌دهند، سبب تمرکز مفصل پلاستیک در میراگرو عملکرد بهینه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Performance of a new model of rectangular damper in the diagonal Convergent brace

نویسندگان [English]

  • mohsen yousefi 1
  • Yahya nassira 2
  • ali ghamari 3
2 Department of Civil Engineering, zanjan Branch, Islamic Azad University, zanjan, Iran
3 Department of Civil Engineering, darehshahr Branch, Islamic Azad University, darehshahr, Iran
چکیده [English]

The use of dampers improves the seismic behavior of structures against seismic loads. Metallic yielding dampers include the most effective energy dissipating elements. In this research, a new type of ADAS dampers was introduced by placing it in the location of the diagonal element in order to prevent buckling and energy dissipation to be done by damper. In this contribution, 15 numerical samples were simulated by the ABAQUS software. In order to survey the recommended ADAS damper’s cyclic behavior. The cyclic behavior on the steel frames with one span and story was studied and sensitivity of cyclic behavior was studied based on the damper parameters such as thickness, length, geometry and dimension to thickness ratio. Examined damper thicknesses are 12, 21, 30 millimeters, examined damper length are 400, 500, 600 millimeters, the geometry under consideration is a rectangular damper and the thickness of brace was considered 12, 21 and 30 mm. The results of this study represented that this kind of damper had a suitable behavior in the frame energy dissipation and the total stiffness of the steel plates that make up ADAS dampers must be less than the brace stiffness to show acceptable frame performance. If the damper stiffness is more than the brace stiffness, it will cause the brace buckling and plastic joint formation in brace. The amounts of damper thickness and length in the case with less stiffness than the brace ones will result in the plastic joint concentration in damper and optimal performance.                                                  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damper
  • Metal Yielding
  • Absorbing Energy
  • Shear Yielding. Structural Control
  • Diagonal brace