عملکرد منار تاریخی گسکر در برابر مخاطرات طبیعی باد و زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

منارهای آجری تاریخی از عناصر اصلی معماری ایران هستند و در سراسر کشور در ابعاد و ارتفاع های مختلف وجود دارند. در این مقاله منار آجری گسکر به ارتفاع متر به کمک مدلسازی اجزای محدود توسط برنامه نویسی APDL و گسسته سازی دقیق به منظور دستیابی به الگوی آسیب دقیق انجام گرفته است. سپس تقاضای بار باد و بار زلزله مطابق مقررات ملی ساختمان تعیین و به سازه اعمال شده است. از ماکرومدل برای مدلسازی محیط مصالح بنایی استفاده شده است. خصوصیات غیرخطی نیز به مصالح اختصاص داده شده است. نتایج نشان داد که منار در برابر بارگذاری باد طرح و شدیدترین باد ثبت شده در دنیا ایمن است. در صورتی که تا 12 برابر فشار باد طرح به سطح بادگیر منار اعمال شود رفتار غیرخطی بنا آغاز میگردد. همچنین منار در برابر زلزله طرح آسیب پذیر بوده و آسیب های خفیف در پای منار ایجاد شده است و بیانگر این است که منار در معرض ریسک خرابی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Gaskar Historical Minaret against Natural Wind and Earthquake Hazards

نویسندگان [English]

  • Majid Pouraminian 1
  • Elahe Didevar 2
1 Department of civil Engineering, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran
2 Department of civil Engineering, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran
چکیده [English]

Historical brick minarets are the main elements of Iranian architecture and exist throughout the country in diverse dimensions and heights. In this research, Gaskar brick minaret with a height of 16.12 meters has been modeled by the finite element software by APDL programming and precise discretization, in order to achieve an accurate damage pattern. Then the demand for the both wind and earthquake loads is determined according to the national building codes and applied to the minaret structure. Macro-modeling has been utilized to model the masonry materials domain. Nonlinear properties are also assigned to masonry materials. The results presented that the minaret is safe against both of the design wind load (90km/h) and the fastest recorded wind in the world (205km/h). If up to 12 times the design wind load is applied to the windshield surface of the minaret, the nonlinear behavior of the building will begin. The minaret is also vulnerable to earthquakes and minor damage has occurred at the bottom of the minaret, indicating that the minaret is at risk of collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brick Minaret
  • Finite Element
  • Wind Loading
  • Earthquake Loading
  • Cracking