ارزیابی قاب‌های بتنی با شکل‌پذیری‌های مختلف با استفاده از آنالیز زمان دوام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد رامسر

2 گروه مهندسی عمران، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

روش زمان دوام، یک روش جدید تحلیل لرزه­ای می­باشد که در آن سازه تحت اثر یک تحریک دینامیکی فزاینده که شدت آن به تدریج در طول زمان افزایش پیدا می­کند قرار داده می­شود. پاسخ سازه در طول زمان بررسی شده و با توجه به پاسخ متناظر با سطوح مختلف شدت تحریک، نقاط قوت و ضعف و عملکرد سازه ارزیابی می‌گردد. در این مطالعه، ابتدا دو ساختمان 5 و 8 طبقه با استفاده از نرم افزار ETABS و با شکل‌پذیری‌های متوسط و ویژه، براساس ضوابط آیین نامه‌ای به صورت خطی تحلیل و طراحی شده اند. سپس یک قاب نمونه از سازه جداشده و  درمجموع چهار قاب بتنی 5 و 8 طبقه با شکل‌پذیری‌های متوسط و ویژه  با روش زمان دوام مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای تحلیل این قاب­ها از تابع تحریک زمان دوام ETA20-KD  استفاده می­شود. مفاصل غیرخطی اعضای سازه مطابق نشریه 360 تعریف شدند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که قاب­های بتنی با شکل‌پذیری ویژه دارای خرابی کمتر و زمان دوام بیشتر نسبت به قاب‌های بتنی با شکل‌پذیری متوسط هستند، به طوری که خرابی ساختمان 5 طبقه با شکل‌پذیری متوسط و ویژه به ترتیب در زمان‌های 64/11 و 20 ثانیه و خرابی ساختمان 8 طبقه با شکل‌پذیری متوسط و ویژه به ترتیب در زمان‌های 21/10 و 08/13 ثانیه رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of RC frames with different ductility using endurance time analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi 1
  • Esmaeil Mousapoor 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran
چکیده [English]

Endurance time method is a new method of seismic analysis in which the structure is subjected to an increased dynamic excitation whose intensity gradually enhances over time. The response of structure is investigated over time and based on the response corresponding to different levels of excitation intensity, strengths, weaknesses, and performance of the structure were evaluated. In this research, according to the rules of regulations, two 5- and 8-storey buildings were linearly analyzed and designed applying ETABS software and with medium and special ductility. Then, a sample frame was separated from the structure and overall, four concrete frames of 5 and 8 floors with medium and special ductility were analyzed by endurance time method. The ETA20-KD durability stimulation function was applied to evaluate these frames. Nonlinear hinges of structural components were defined according to instruction for seismic rehabilitation of existing buildings No. 360. The results of this study presented that concrete frames with special ductility have less damage and longer endurance time than those with medium ductility. So that the failure of a 5-storey building with medium and special ductility occurred at 11.64 and 20 seconds, respectively, and the failure of an 8-storey building with medium and special ductility took place at 10.21 and 13.08 seconds, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance time method
  • Increased dynamic stimulation
  • Structural Response
  • Concrete frame
  • Endurance time stimulation function
  • ETABS software