محاسبه ضریب رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی ویژه و دیوار برشی بتنی دارای بازشو، تقویت شده با الیاف پلیمری کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.30495/civil.2022.689934

چکیده

امروزه کاربرد کامپوزیت­های پلیمری تقویتی به صورت گسترده در بهبود رفتار لرزه­ای سازه­ها رایج است. سابقه سازه­های تقویت شده با ورق­های پلیمری بیشتر مربوط به تقویت تیر و ستون است، و تأثیر این ورق­ها بر ظرفیت دیوار برشی­های بازشودار، عمدتا در قاب­های یک دهانه با ارتفاع کمتر از چهار طبقه، بررسی شدند. در این تحقیق، ضریب رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی بتنی ویژه همراه با دیوار برشی بتنی بازشودار و تقویت شده با الیاف پلیمری تقویتی کربن، محاسبه شد. دیوار برشی بتنی به عنوان تقویت کننده به قاب خمشی بتن­مسلح ویژه در دو ارتفاع 8 و 12 طبقه که از قبل طراحی شدند، اضافه شد، سپس در دیوارها بازشوهای دایره­ای، لوزی و مستطیلی ایجاد شدند و به اطراف بازشوها الیاف تقویتی کربن در امتدادهای 45 و 90 درجه در یک طرف و دو طرف دیوار افزوده شدند. نتایج تحلیل نشان داد که مقاومت سازه با ایجاد بازشو در دیوار کم شد، و وقتی که الیاف به اطراف بازشو اضافه شدند، مقاومت کمی افزایش یافت؛ این افزایش ناچیز مقاومت به دلیل کم بودن میزان الیاف است. برای پاسخ به این شبهه اطراف بازشو به مساحت دیوار یک لایه الیاف در یک طرف، در دوطرف و دولایه الیاف در یک طرف دیوار چسبانده شدند؛ تحلیل نتایج نشان داد که هرچه سطح الیاف تقویتی بر روی دیوار افزایش یابند، ظرفیت و ضریب رفتار سازه بیشتر­ می­شود. افزودن الیاف تقویتی در دوطرف دیوار اثر بهتری بر ضریب رفتار و ظرفیت سازه نسبت به کاربرد دو لایه الیاف در یک­طرف دیوار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of the Behavior Coefficient of the Combined System of Special Moment-resisting Frame and Concrete Shear Wall with Openings Reinforced with CFRP

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Mostafa Echresh Amiri 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. student, Department of Civil Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

Today, the reinforcing polymer composites are widely applied to improve the seismic behavior of the structures. The history of structures reinforced with polymer sheets is mostly related to the reinforcement of beams and columns. In this study, the behavior coefficient of a special concrete moment-resisting frame in combination with a concrete shear wall (CSW) with opening and retrofitted with Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) was calculated.  The CSW was added as a reinforcement to the pre-designed concrete moment-resisting frame at two heights of 8 and 12 floors, then circular, rhombic and rectangular openings were created in the walls and CFRP were added around the openings along 45 and 90 degrees on one side and both sides of the wall. The results of the analyses presented that the strength of the structure decreased with the opening of the wall, and when the fibers were added around the opening, the resistance increased slightly; this slight increase in strength is due to the low amount of fibers. To cope with this issue, a layer of fibers was glued to the wall area on one side, on both sides, and two layers of fibers on one side of the wall around the opening. The interpretation of the results indicated that the higher the level of reinforcing fibers on the wall, the higher the capacity and behavior coefficient of the structure. The addition of CFRP on both sides of the wall had a better effect on the behavior coefficient and capacity of the structure than the application of two layers of fibers on one side of the wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismicity
  • behavior coefficient
  • Special concrete moment-resisting frame
  • Shear wall with opening
  • Carbon fiber reinforced polymers (CFRP)