دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-94 
6. استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی گروه شمعها

صفحه 41-49

مهدی جهانگیرپور؛ امین سوداگر؛ علی اکبر حشمتی؛ حسین صالح زاده