دوره و شماره: دوره 8، شماره 9، خرداد 1389، صفحه 1-70 (بصورت دو فصلنامه چاپ شده) 
5. بررسی استفاده از خرپای معادل در تحلیل چلیک مرکب

صفحه 33-37

پرویز شهبازی؛ یوسف یوخانلار؛ علاءالدین بهروش


6. اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها

صفحه 39-45

محمدحسین متین پور؛ نوید عبدالرحیم پور حکیمی؛ سجاد قدیمی باویل علیائی؛ کیومرث جعفر پور


7. بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

صفحه 47-60

طالب مرادی شقاقی؛ بهرام محمد پور؛ حامد غفارزاده؛ منصور کیوانی