دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، خرداد 1385، صفحه 1-67 (سال سوم- شماره 3- بهار 1385)