دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-82 
2. بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بین دو بتن قدیم و جدید

صفحه 11-20

هادی زرین طلا؛ مهدی درویش؛ ابراهیم زرین طلا