دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-76 
4. بررسی رفتار و پایداری ساختمان گنبد دوازده امام یزد در برابر زلزله

صفحه 25-32

مصطفی عطارعباسی؛ سعید همت زاده دستگردی؛ قربان محبوبی