دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 1-64 
7. گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه

صفحه 50-57

میر علی محمدی؛ رسول ابراری؛ محمدرضا بنازاده