دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1395 
4. عملکرد بتن متخلخل حاوی افزودنی جهت کاهش سیلاب شهری

صفحه 33-43

احسان تیموری؛ سید فرهاد موسوی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین


6. بررسی برخی اثرات استفاده از متاکائولین بعنوان پوزولان در بتن

صفحه 57-66

غلامرضا صغیر شمس آبادی؛ عبدالکزیم عباسی دزفولی