دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ضریب رفتار قاب‌های مجهز به مهاربندهای کمانش‌تاب برون‌محور بر مبنای سطوح عملکرد

صفحه 1-13

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی