دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای کمانش‌تاب با دو هسته‌ی تسلیمی موازی

صفحه 1-16

کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی