دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیراستفاده پودر پوسته تخم‌مرغ درخواص بتن تر و سخت شده

صفحه 1-8

افشین امیری؛ عبدالکریم عباسی دزفولی


5. ضریب زلزله زاویه‌ای در سازه‌های نامنظم در پلان

صفحه 37-48

محمد رضا بهاری؛ علیرضا فاروقی؛ محمد قانونی بقا