دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1396 
4. بررسی اثر الیاف شیشه بر ضریب طاقت بتن الیافی

صفحه 35-41

محمدعلی دشتی رحمت آبادی؛ سید حمید شهابیفر؛ علیرضا راسخی صحنه؛ سعید زینعلی