دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

1. تعیین طیف غالب موج در طراحی جکت‌ها از نظر برش پایه

صفحه 1-6

آرش دلیلی اسگویی؛ احمد ملکی؛ رامین وفائی پور