بانک ها و نمایه نامه ها

تاییدیه درجه علمی

- به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سی‌امین و سی و یکمین

جلسه مورخ 1385/09/30 کمیسیون مذکور، مجله عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه حائز شرایط دریافت درجه

علمی - پژوهشی شناخته شد.

 

- دارای کد DOR از پایگاه علمی استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد.

 

- نمایه شده در ResearchGate با آدرس لینک زیر است: 

https://www.researchgate.net/profile/J-Analysis-Of-Structure-And-Earthquake?ev=hdr_xprf&_sg=Zt8NufiVChUovIcG_2knye6hk8CF7tr5kfPzbnHIQmWhycYA_X4Le2P-nP6hPiovVntYl5-iSH8z1df4jbs3nUsH

 

- نمایه شده در گوگل اسکالر Google Scholarمی باشد با آدرس لینک زیر:

https://scholar.google.com/citations?user=JY3KRQ0AAAAJ&hl=en