بانک ها و نمایه نامه ها

تاییدیه درجه علمی

به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سی‌امین و سی و یکمین

جلسه مورخ 1385/09/30 کمیسیون مذکور، مجله عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه حائز شرایط دریافت درجه

علمی - پژوهشی شناخته شد.

 

نمایه در پایگاه علمی استنادی علوم جهان اسلام ISC