فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

فصلنامه آنالیز سازه-زلزله از روش داوری همتا (peer review)  بهره می­گیرد. سبک داوری در فصلنامه، داوری دو سو کور  (Double blind peer review)  می­باشد. در این نوع داوری هم نویسندگان و هم داوران، گمنام هستند و یکدیگر را نمی‌شناسند. مراحل داوری به شرح ذیل است:

 

1- ارسال مقاله از طریق سامانه توسط نویسنده

2- طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه  در خصوص رد یا اصلاح اولیه یا ارسال برای داوری

3- ارسال برای 3 داور برای مقالات مورد تایید اعضا هیات تحریریه

4-  -تصمیم گیری هیات تحریریه با توجه به نظر داوران

5-  ارسال به نویسنده برای انجام اصلاحات

6-  داوری نهایی

7- چاپ در مجله