هزینه های داوری و چاپ مقالات

ردیف

خدمات

هزینه (ریال)

1

ارسال به داوری مقالات

1000000

2

چاپ مقالات

1000000


شماره حساب جهت پرداخت هزینه مقالات

0115860635003

بانک صادرات ایران

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 3، پاییز 1400