آنالیز سازه-زلزله یک فصلنامه با دسترسی آزاد (Open Access) است. 

 

 هزینه های داوری و چاپ مقالات

 

ردیف

خدمات

هزینه (ریال)

1

 دریافت مقالات

1500000

2

پذیرش مقالات

3500000

شماره حساب جهت پرداخت هزینه مقالات

0115860635003

بانک صادرات ایران

شماره کارت جهت پرداخت

6037691990486037

بانک صادرات ایران

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 1، خرداد 1401